Armytechnika.cz » Jak koupit

Postup jak nakupovat vojenskou techniku

 

SPRÁVNÁ VOLBA

 • Pokud již máte vybraný konkrétní typ vojenské techniky, můžete nás oslovit s vaší poptávkou. Obratem Vám zpracujeme a zašleme nabídku na konkrétní vozy, smluvíme si schůzku v našem středisku ve Staré Boleslavi, za účelem výběru techniky dle vašich představ

SLUŽBY

 • Po výběru si vyjasníme, jaké služby budou součástí ( broušení, lakování, zprovoznění radiostanic, atd. ) a vystavíme zálohovou fakturu na 30% celkové kupní ceny

SERVIS

 • Jakmile dojde k úhradě zálohové faktury začneme provádět smluvené servisní práce – termín se odvíjí od pracnosti, ve většině případů je to do dvou měsíců - včetně lakování

INSPEKCE + kupní smlouva

 • Po provedení servisních prací je zákazník vyzván k osobní inspekci vybrané techniky ( samozřejmě se může dostavit ke kontrole i v průběhu prací ). Pokud dojde k odsouhlasení technického stavu zákazníkem, v tento okamžik dochází k podpisu kupní smlouvy, jejíž podobu si můžete stáhnout ZDE [PDF].

DOPRAVA

 • Vystavení konečné faktury, po jejíž úhradě je možný transport ( pokud přepravu zajišťuje společnost STV GROUP a.s., je třeba před odvozem uhradit zálohovou fakturu na přepravu v celkové výši )

REGISTRACE - při nákupu speciální vojenské techniky

Ať jste fyzická osoba – sběratel, či právnická osoba, k nákupu pancéřované vojenské techniky ( ale i techniky se speciálním vojenským vybavením – např. nástavby s radiostanicemi, radiolokátorem, systémem protivzdušné obrany, … ) je třeba doložit:

 • registraci k nakládání s bezpečnostním materiálem, vystavenou Policií České republiky ( dále PČR ), které vydává oddělení PČR příslušné vašemu bydlišti. Jejich seznam naleznete na TOMTO odkazu – dle příslušné oblasti.
 • nebo doložit koncesní listinu, dle § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedené nově upravuje zákon 229/2013 Sb. a předpis 295/2014 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, který vstoupil v platnost dne 1. 1. 2015 ( odkaz na celé znění ). Vyhlášku č. 295/2014 Sb. o členění bezpečnostním materiálu naleznete také v tomto dokumentu - ZDE [PDF].

Za způsobilou se podle tohoto zákona považuje fyzická osoba starší 21 let, která je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a spolehlivá.

Právnická osoba se považuje podle tohoto zákona za způsobilou, jestliže její statutární orgán či členové jejího statutárního orgánu, členové dozorčí rady, prokurista, odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její organizační složky splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3.

Žádost musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby (dále jen "osobní údaje"), anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a osobní údaje osoby, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu, případně prokuristou, a dále osobní údaje odpovědného zástupce, je-li ustanoven (dále jen "údaje identifikující právnickou osobu"), a skupinu bezpečnostního materiálu, se kterým hodlá nakládat.

Formulář žádosti ke stažení

K žádosti je žadatel povinen připojit výpis z evidence Rejstříku trestů ( nejrychlejší způsob je CzechPOINT na České poště – poplatek 100,- Kč ).

Příslušené oddělení PČR vám zpravidla takovouto registraci vystaví do 30ti dnů od podání žádosti.

Bezpečnostní materiál se člení do několika skupin – v našem případě dle nové vyhlášky půjde o žádost o skupinu 4, či 5:

Skupina 4

Vyprošťovací tanky, jeřábové tanky, ženijní tanky a ženijní stroje na tankových podvozcích, pokud jsou provozuschopné, s výjimkou těch, které jsou využívány v rámci integrovaného záchranného systému.

Skupina 5

a) Tanky, bojová obrněná vozidla, zahrnující bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, bojová vozidla s těžkou výzbrojí a samohybné dělostřelecké systémy, zahrnující děla, houfnice, kanóny, minomety, raketomety a systémy spojující jejich charakteristiky, se zbraní nevratně znehodnocenou nebo zničenou podle jiného právního předpisu2) tak, aby se zamezilo jejímu opětovnému použití nebo úpravě pro vojenské účely, nebo vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo odpalování střeliva, nebo

b) mostní tanky a ostatní obrněná vozidla a obrněné transportéry, zahrnující zejména vozidla se speciální nástavbou nebo odvozená od vozidel uvedených v písmenu a).


ZNEHODNOCENÍ

Tanky, dělostřelectvo, bojová vozidla pěchoty, raketomety, protiletadlové a protitankové kanony – vše dokážeme znehodnotit, aby byl možný odprodej sběrateli – nadšenci do vojenské techniky.

Znehodnocení plně odpovídá platné legislativě ČR.

Olovem nejsou zalité... jde o nevratnou úpravu.

Znehodnocení se provádí dle schváleného technologického postupu pro konkrétní typ zbraně na vojenské technice, které je poté odkontrolováno Policií ČR.

Jednotlivé body znehodnocení jsou i např.:

 • odstranění úderníku, úderníkové zpruhy a následné zavaření,
 • proříznutí tří otvorů do hlavně ( o minimální délce 150 mm a šířce 2 mm )
 • zavaření ocelového válce do nábojové komory
 • zavaření závěru v uzamknuté poloze
 • zavaření kanonu proti vyjmutí
 • znemožnění mechanismu nabíjecího zařízení
 • vyražení kontrolní značky znehodnocení
 • vystavení potvrzení o znehodnocení


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Prodej bezpečnostního materiálu ( obrněné techniky, vozidel s radiostanicemi v nástavbě, ... ) na Slovensko je možný pouze společnosti, která má licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem.

Pokud chcete koupit BVP, tank, či něco jiného, na co se vztahuje vývozní licence, je nutné, aby dovozce - kupující byla společnost, jejichž seznam naleznete ZDE [PDF].

V praxi to znamená, že si vyberete konkrétní kus techniky a vše potřebné zajistíme my. Za předem smluvenou cenu prodáme vámi vybraný kus dovozci, který vyřídí tzv. "International import certificate ( IIC )", na jehož základě požádáme o vývozní licenci. Takový byrokratický proces zabere cca tři měsíce a poté vám dovozce prodá vybraný kus techniky za cenu, kterou si domluvíme na začátku + mírnou provizi za zrostředkování.

Vy, jakožto kupující, musíte mít vyřízenou registraci k držení bezpečnostního materiálu ke sběratelským účelům. Takové povolení vám vydá MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( zde ).

Cena za zprostředkování dovozu vyjde cca na 1.000 EUR.